Regulamin Serwisu


Warunki ogólne

Wstęp

1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu społecznościowego castinglove.net ,umożliwiającego kontaktowanie się Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet.
2.Warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na zastosowanie się do postanowień zawartych w treści Regulaminu oraz pełne ich zaakceptowanie.
3.Podczas rejestracji wszystkie pola muszą zostąć wypełnione.
4.Okres funkcjonowania Serwisu jest nieokreślony.
5.Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która:
a)posiada dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail,
b)zarejestrowała się w castinglove.net na zasadach określonych w Regulaminie.
c)ma ukończone 13 lat.

Definicje

Regulamin - dokument określający zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu castinglove.netPostanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski oraz zgodne z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów wyraźnie określają prawa i obowiązki Użytkownika oraz zakres praw i odpowiedzialności Administratora Serwisu Rajbox.pl.
Serwis-internetowy serwis społecznościowy znajdujący się pod adresem internetowym
www.castinglove.net Administrator-podmiot prowadzący i zarządzający Serwisem, którym jest firma
ePAS z siedzibą przy ul. Poznańskiej 30 42-200 Częstochowa. NIP 573-26-06-986
Użytkownik-osoba fizyczna ,która przeszła proces rejestracji i zaakceptowała warunki Regulaminu oraz posiada aktywny profil i konto w serwisie.
Login-indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, przybrana przez niego podczas rejestracji w Serwisie.
Konto-miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu tj. podaniu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowanie w Serwisie.
Profil-informacje, dane, zdjęcia i inne materiały prezentujące i opisujące osobę danego Użytkownika. Dane przekazane są dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownikado Serwisu ,dane prezentowane są na Stronie Użytkownika.
Baza danych-zbiór dobrowolnie przekazanych przez wszystkich Użytkowników danych, zdjęć i innych materiłów, gromadzonych i przetwarzanych w systemie baz danych przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług przez Serwis Rajbox.pl.

Zasady korzystania z Serwisu castinglove.net

1.W celu zarejestrowania się w Serwisie castinglove.net Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach internetowych Serwisu.
2.Dane podane przez Użytkownika do wiadomości publicznej za pośrednictwem Serwisu oraz informacje przekazywane podczas komunikowania się Użytkowników między sobą nie mogą zawierać:
a) treści nie zgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd;
b) treści naruszających prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności;
c) treści sprzecznych z prawem, w tym wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc wobec ludzi i zwierząt lub zawierających groźby karalne naruszające obowiązujące prawo polskie i normy obyczajowe;
d) treści pornograficznych lub uznanych powszechnie za naganne i społecznie niewłaściwe, mogących posłużyć do zniesławienia;
e) żadnej informacji osobistej umożliwiającej bezpośredni kontakt z Użytkownikiem (m.in. adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer konta w komunikatorze internetowym itp.)
f) treści o charakterze godzącym w dobro Serwisu Rajbox.pl lub Użytkowników usługi.
g) wirusy,programy, wiadomości spam.
3.Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że;
a) zapoznał się i zaakceptował całą treść Regulaminu,
b) że jest osobą pełnoletnią lub korzysta z Serwisu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych,
c) wszystkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby,są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli ulegną one zmianie,
Użytkownik zobowiązuje się że poinformuje o tym Rajbox.pl lub samodzielnie wprowadzi poprawki na stronach w Serwisie;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej ,na adres e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym, informacji związanych z funkcjonowaniem
Serwisu, a także na otrzymywanie informacji handlowych.
4.Użytkownik rejestrujący się w Serwisie Castinglove.net i akceptujący warunki Regulaminu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie wykorzystywanie przez Administratora swoich
danych osobowych podanych za pośrednictwem Serwisu w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu tj. rozpowszechniania i prezentowania w sieci oraz w celach marketingowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5.Użytkownik Serwisu castinglove.net ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych do dokonywania poprawek i aktualizacji zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu oraz prawo żądania ich usunięcia i zakończenia przetwarzania.
6.Zdjęcia, filmy oraz inne materiały zamieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia że podawane dane, treści, zdjęcia lub inne materiały są niezgodne z Regulaminem Serwis castinglove.net ma prawo do odmowy ich publikowania.
7.Pewne informacje, opisy, zdjęcia czy też materiały wideo wgrane do Serwisu przez Użytkownika mogą ujawnić jego narodowość, religię pochodzenie etniczne lub orientację seksualną. Dostarczając takich informacji które nie są obowiązkowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez castinglove.net i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ten fakt.
Zdjęcia powinny być możliwie jak najlepszej jakości, wgranie zdjęcia wielokrotnie zwiększa zainteresowanie Twoim profilem przez innych Użytkowników Serwisu.
8.Prawa korzystania,przyznane przez castinglove.net Użytkownikowi,są ograniczone i dotyczą dostępu do Serwisu. Wszelkiego rodzaju pobieranie informacji, zdjęć i innych
materiałów oraz ich powielanie jest możliwe wyłączenie w celach prywatnych dotyczących castinglove.net i tylko w okresie przynależności do Serwisu,inne wykorzystywanie tych
materiałów przez Użytkownika bez zgody Administratora jest zabronione.Kopiowanie , powielanie lub używanie treści i materiałów dotyczących innych Użytkowników poza zakresem działania Serwisu castinglove.net do celów innych niż prywatne jest Użytkownikowi surowo zabronione.
9.Użytkownik rejestrując się w castinglove.net udziela zgody do korzystania z praw własności intelektualnej związanej z treściami i zdjęciami zamieszczonymi przez
Użytkownika w celu rozpowszechniania ich na stronach Serwisu castinglove.net. Zgoda wyrażona przez Użytkownika nadaje Serwisowi prawo wykorzystywania tych
materiałów do celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu tj; powielania, adoptowania, tłumaczenia, skanowania w celach reklamowych, handlowych lub innych.

Odpowiedzialność i zastrzeżenia

1.castinglove.net dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich usług Serwisu, zastrzegając sobie prawo do częściowego lub całkowitego odłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia niezbędnej konserwacji i poprawy jakości oferowanych przez Serwis usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników.
2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe informacje podane przez Użytkownika Serwisu. Rajbox.pl nie ma możliwości weryfikowania tożsamości Użytkowników sprawdzania
przez nich publikowanych treści i innych materialów. Serwis nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na stronach Serwisu, za ich prawdziwość oraz autentyczność zamieszczanych zdjęć i filmów.
3.Serwis nie udostępni informacji, danych osobowych Użytkowników innym podmiotom bez podstawy prawnej nakazującej Serwisowi takie działanie.
Serwis dołoży wszelkich starań aby dane te były właściwie strzeżone zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997r.
Serwis nie udostępni żadnych danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom.
4.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach Serwisu spowodowanych awarią sprzętu, ingerencją osób postronnych, awarią sieci. Nie odpowiada za “kradzieże kont”, które mogą zostać dokonane przez osoby trzecie.

Uwaga!!!

Administrator, moderator lub inny upoważniony pracownik Serwisu, nigdy nie poprosi o podanie hasła do twojego konta Użytkownika.

5.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zaistniałe i nie zaistniałe zdarzenia w kontaktach między Użytkownikami Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
6.Administrator dokłada należytej staranności, aby Serwis castinglove.net i wszystkie oferowane usługi działały w sposób ciągły.
7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
8.Administrator nie odpowiada za korzystanie z Serwisu przez osoby nieuprawnione, przekazywanie loginu i hasła innym osobom jest zabronione.
9.Administrator ze względu na bezpieczeństwo i jakość Serwisu, ma prawo zamknąć profile Użytkownikom którzy:
a) nie zalogowali się w Serwisie ani razu w okresie 6-miesięcy,
10.castinglove.net nie bierze odpowiedzialności za spotkania między Użytkownikami na na stronach Serwisu, lub też za spotkania które nastąpiły poza stronami Serwisu Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownikom, że jest im zabronione przekazywanie innym Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu informacji osobistych takich jak (nazwisko, adres pocztowy lub e-mail, nr telefonu, komunikatora) które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika.